Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
377025

Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Ngày 04/04/2018 10:12:50

Thực hiện công văn số: 643/UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện Nga Sơn về việc Tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân, UBND xã Nga Điền báo cáo tổng kết 3 năm (7/2014 đến 7/2017) thực hiện Luật tiếp công dân, cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGA ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Nga Điền, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Thực hiện công văn số: 643/UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện Nga Sơn về việc Tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân, UBND xã Nga Điền báo cáo tổng kết 3 năm (7/2014 đến 7/2017) thực hiện Luật tiếp công dân, cụ thể như sau:

I.VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Luật tiếp công dân

Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 –CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân vgiải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 24 của Ban thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo”; Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Đồng thời, UBND xã cũng chỉ đạo Đài truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP đến quần chúng nhân dân trong xã.

2. Hoạt động quán triệt Luật tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền, phổ biến đối với các tầng lớp nhân dân

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, tổ chức tuyên truyền Luật tiếp công dân trên hệ thống đài truyền thanh của xã để nhân dân hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi có kiến nghị, phản ánh.

Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp công dân hàng năm, nhất là trong các dịp diễn ra các ngày hội lớn của đất nước như bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, trong các ngày diễn ra các kỳ họp HĐND huyện, xã. Bên cạnh đó, UBND xã UBND xã đã bố trí 01 phòng tiếp công dân tại tầng 1 công sở UBND xã,

xây dựng lịch tiếp công dân cụ thể, niêm yết tại trụ sở UBND xã để công dân thuận tiện đến trụ sở UBND xã phản ánh, kiến nghị.

3. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định

UBND xã chỉ đạo cán bộ làm công tác tiếp công dân báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo hàng tháng gửi về Ban tiếp công dân huyện Nga Sơn tổng hợp.

II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TỪ NGÀY 01/7/2014 ĐẾN NGÀY 01/7/2017

1.Bối cảnh và tình hình chung về công tác tiếp công dân của địa phương từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2017

Trong những năm qua, với tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp về lĩnh vực đất đai nảy sinh ngày càng nhiều và có chiều hướng phức tạp hơn. Trong 3 năm từ 7/2014 đến tháng 7/2017, số lượng công dân đến kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã tăng so với giai đoạn trước. Nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như công tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội… trong đó tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, UBND xã Nga Điền đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; Tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời nắm rõ và có kế hoạch chỉ đạo tiến hành thẩm tra, xác minh để có sự thống nhất cao trong xử lý, giải quyết. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

2. Thống kê và phân loại khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo nội dung, tính chất

* Về tiếp công dân: Trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017, trên địa bàn xã đã tiếp 149 lượt người đến kiến nghị, phản ánh vụ việc chứ không có khiếu nại và tố cáo, không có đoàn đông người đến trước trụ sở cơ quan đi khiếu nại.

- Theo thẩm quyền giải quyết:

+ Theo thẩm quyền của UBND xã: 140 kiến nghị, phản ánh.

+ Theo thẩm quyền của cấp trên (chủ yếu liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư): 09 kiến nghị, phản ánh.

*Về tiếp nhận đơn thư: Từ tháng 7/2014 đến 7/2017, UBND xã nhận được 98 đơn

3. Tổng hợp và phân tích kết quả xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Đối với công tác tiếp công dân: UBND xã đã tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của công dân và chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn xem xét sự việc, giải quyết dứt điểm kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Đối với công tác giải quyết đơn thư:

+ Đối với đơn kiến nghị, phản ánh: Sau khi nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, UBND xã tiến hành phân loại đơn, xác minh theo nội dung đơn, tham mưu cho UBND xã trả lời, giải thích cho nhân dân hiểu để chấp hành đúng pháp luật, kết quả đã trả lời 82/98 đơn, 02 đơn đang hoàn thiện hồ sơ để trả lời cho công dân, 14 đơn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vượt quá thẩm quyền của UBND xã, UBND xã đã làm tờ trình kèm theo đơn đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

1.Quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân

a. Thực trạng thực hiện các quy định về:

- Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: và trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân:

Trong quá trình tiếp công dân, cán bộ khi tiếp công dân đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Luật tiếp công dân, trong đó có nguyên tắc tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Theo đó, người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các quyền của mình, được thực hiện đầy đủ các quyền mà luật quy định.

-Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân: Nhìn chung, cán bộ, công chức tiếp công dân đã thực hiện nghiêm túc các quy định của luật tiếp công dân như: trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức; Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày…

b. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các quy định trên

- Thuận lợi: Việc thực hiện các quy định của Luật tiếp công dân đã đảm bảo quyền của công dân trong việc kiến nghị, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của họ về những vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, trách nhiệm của cán bộ, công chức cũng được nâng lên trong giải quyết công việc, các hồ sơ giải quyết được lưu trữ cẩn thận hơn, chặt chẽ hơn và khoa học hơn, hạn chế để công dân đến kiến nghị, phản ánh.

- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi như trên, việc thực hiện các nguyên tắc của luật tiếp công dân cũng gây ra một số khó khăn như: một số vụ việc đã được giải thích cặn kẽ, nhưng công dân vẫn cố tình không hiểu và tiếp tục kiến nghị, phản ánh theo ý mình, thậm chí gửi cả đơn vượt cấp, do đó gây khó khăn cho công tác tiếp dân.

2. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở cấp xã

a. Thực trạng thực hiện các quy định về tiếp công dân ở cấp xã, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong công tác tiếp dân:

Việc tiếp công dân thường xuyên được duy trì theo lịch tiếp công dân đã phân công đảm bảo các ngày trong tuần đều có cán bộ, công chức tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã và PCT UBND xã vào ngày thứ 5 được duy trì đều đặn, ngoài ra tiếp đột xuất khi có yêu cầu của công dân nhằm đảm bảo các quyền của công dân đến kiến nghị, phản ánh.

b. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân:

- Việc bố trí công chức làm công tác tiếp công dân UBND xã: UBND xã đã bố trí 01 công chức có đủ phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân. Ngoài ra, trong ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, PCT bố trí thêm công chức chuyên môn trực để trực tiếp đối thoại, giải thích cho công dân hiểu các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề mà họ đang kiến nghị, phản ánh, từ đó làm cho họ hiểu và thực hiện đúng theo quy định.

+ Khó khăn: Công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân là công chức văn phòng thống kê, làm việc theo tính chất kiêm nhiệm nên đôi lúc công tác tiếp công dân còn hạn chế về thời gian.

- Việc bố trí địa điểm tiếp công dân tại UBND xã: UBND xã đã bố trí 01 phòng riêng tại tầng 1 công sở xã rất thuận tiện cho công dân đến kiến nghị, phản ánh.

3. Việc tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về nội dung

- Số lượng đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân: trong 3 năm chỉ có 01 đoàn đông người đến trụ sở UBND xã kiến nghị về việc giữ nguyên cầu Điền Hộ cũ để nhân dân đi lại.

- UBND xã đã tiếp thu những ý kiến của các hộ dân, đồng thời có văn bản báo cáo về UBND huyện do những ý kiến của các hộ dân là vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Bên cạnh đó, UBND xã cũng tiến hành tuyên truyền, giải thích, thuyết phục để nhân dân hiểu việc giữ lại cầu Điền Hộ cũ để đi lại là rất nguy hiểm đến tính mạng vì cầu đã xây dựng từ rất lâu, bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người lưu thông. Do đó, nhân dân đã hiểu và chấp hành, không có ý kiến, kiến nghị về việc giữ lại cầu Điền Hộ cũ.

4. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân

- Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân: UBND xã đã trang bị cho phòng tiếp dân 01 bộ máy vi tính và 01 máy in phục vụ cho công tác tiếp dân.

5. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật tiếp công dân

- Trong 3 năm (từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017), tại trụ sở tiếp công dân của UBND xã không xảy ra trường hợp nào vi phạm pháp luật tiếp công dân.

IV. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị cấp trên tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công việc.

- Đề nghị cấp trên hướng dẫn cụ thể các thủ tục tài chính trong việc thanh toán kinh phí cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.

Nơi nhận:

- UBND huyện Nga Sơn (b/c);

- TT Đảng ủy (b/c);

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Huynh

Trên đây là báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân của UBND xã Nga Điền.

Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Đăng lúc: 04/04/2018 10:12:50 (GMT+7)

Thực hiện công văn số: 643/UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện Nga Sơn về việc Tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân, UBND xã Nga Điền báo cáo tổng kết 3 năm (7/2014 đến 7/2017) thực hiện Luật tiếp công dân, cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGA ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Nga Điền, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Thực hiện công văn số: 643/UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện Nga Sơn về việc Tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân, UBND xã Nga Điền báo cáo tổng kết 3 năm (7/2014 đến 7/2017) thực hiện Luật tiếp công dân, cụ thể như sau:

I.VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Luật tiếp công dân

Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 –CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân vgiải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 24 của Ban thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo”; Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Đồng thời, UBND xã cũng chỉ đạo Đài truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP đến quần chúng nhân dân trong xã.

2. Hoạt động quán triệt Luật tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền, phổ biến đối với các tầng lớp nhân dân

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, tổ chức tuyên truyền Luật tiếp công dân trên hệ thống đài truyền thanh của xã để nhân dân hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi có kiến nghị, phản ánh.

Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp công dân hàng năm, nhất là trong các dịp diễn ra các ngày hội lớn của đất nước như bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, trong các ngày diễn ra các kỳ họp HĐND huyện, xã. Bên cạnh đó, UBND xã UBND xã đã bố trí 01 phòng tiếp công dân tại tầng 1 công sở UBND xã,

xây dựng lịch tiếp công dân cụ thể, niêm yết tại trụ sở UBND xã để công dân thuận tiện đến trụ sở UBND xã phản ánh, kiến nghị.

3. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định

UBND xã chỉ đạo cán bộ làm công tác tiếp công dân báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo hàng tháng gửi về Ban tiếp công dân huyện Nga Sơn tổng hợp.

II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TỪ NGÀY 01/7/2014 ĐẾN NGÀY 01/7/2017

1.Bối cảnh và tình hình chung về công tác tiếp công dân của địa phương từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2017

Trong những năm qua, với tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp về lĩnh vực đất đai nảy sinh ngày càng nhiều và có chiều hướng phức tạp hơn. Trong 3 năm từ 7/2014 đến tháng 7/2017, số lượng công dân đến kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã tăng so với giai đoạn trước. Nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như công tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội… trong đó tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, UBND xã Nga Điền đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; Tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời nắm rõ và có kế hoạch chỉ đạo tiến hành thẩm tra, xác minh để có sự thống nhất cao trong xử lý, giải quyết. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

2. Thống kê và phân loại khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo nội dung, tính chất

* Về tiếp công dân: Trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017, trên địa bàn xã đã tiếp 149 lượt người đến kiến nghị, phản ánh vụ việc chứ không có khiếu nại và tố cáo, không có đoàn đông người đến trước trụ sở cơ quan đi khiếu nại.

- Theo thẩm quyền giải quyết:

+ Theo thẩm quyền của UBND xã: 140 kiến nghị, phản ánh.

+ Theo thẩm quyền của cấp trên (chủ yếu liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư): 09 kiến nghị, phản ánh.

*Về tiếp nhận đơn thư: Từ tháng 7/2014 đến 7/2017, UBND xã nhận được 98 đơn

3. Tổng hợp và phân tích kết quả xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Đối với công tác tiếp công dân: UBND xã đã tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của công dân và chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn xem xét sự việc, giải quyết dứt điểm kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Đối với công tác giải quyết đơn thư:

+ Đối với đơn kiến nghị, phản ánh: Sau khi nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, UBND xã tiến hành phân loại đơn, xác minh theo nội dung đơn, tham mưu cho UBND xã trả lời, giải thích cho nhân dân hiểu để chấp hành đúng pháp luật, kết quả đã trả lời 82/98 đơn, 02 đơn đang hoàn thiện hồ sơ để trả lời cho công dân, 14 đơn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vượt quá thẩm quyền của UBND xã, UBND xã đã làm tờ trình kèm theo đơn đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

1.Quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân

a. Thực trạng thực hiện các quy định về:

- Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: và trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân:

Trong quá trình tiếp công dân, cán bộ khi tiếp công dân đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Luật tiếp công dân, trong đó có nguyên tắc tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Theo đó, người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các quyền của mình, được thực hiện đầy đủ các quyền mà luật quy định.

-Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân: Nhìn chung, cán bộ, công chức tiếp công dân đã thực hiện nghiêm túc các quy định của luật tiếp công dân như: trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức; Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày…

b. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các quy định trên

- Thuận lợi: Việc thực hiện các quy định của Luật tiếp công dân đã đảm bảo quyền của công dân trong việc kiến nghị, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của họ về những vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, trách nhiệm của cán bộ, công chức cũng được nâng lên trong giải quyết công việc, các hồ sơ giải quyết được lưu trữ cẩn thận hơn, chặt chẽ hơn và khoa học hơn, hạn chế để công dân đến kiến nghị, phản ánh.

- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi như trên, việc thực hiện các nguyên tắc của luật tiếp công dân cũng gây ra một số khó khăn như: một số vụ việc đã được giải thích cặn kẽ, nhưng công dân vẫn cố tình không hiểu và tiếp tục kiến nghị, phản ánh theo ý mình, thậm chí gửi cả đơn vượt cấp, do đó gây khó khăn cho công tác tiếp dân.

2. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở cấp xã

a. Thực trạng thực hiện các quy định về tiếp công dân ở cấp xã, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong công tác tiếp dân:

Việc tiếp công dân thường xuyên được duy trì theo lịch tiếp công dân đã phân công đảm bảo các ngày trong tuần đều có cán bộ, công chức tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã và PCT UBND xã vào ngày thứ 5 được duy trì đều đặn, ngoài ra tiếp đột xuất khi có yêu cầu của công dân nhằm đảm bảo các quyền của công dân đến kiến nghị, phản ánh.

b. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân:

- Việc bố trí công chức làm công tác tiếp công dân UBND xã: UBND xã đã bố trí 01 công chức có đủ phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân. Ngoài ra, trong ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, PCT bố trí thêm công chức chuyên môn trực để trực tiếp đối thoại, giải thích cho công dân hiểu các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề mà họ đang kiến nghị, phản ánh, từ đó làm cho họ hiểu và thực hiện đúng theo quy định.

+ Khó khăn: Công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân là công chức văn phòng thống kê, làm việc theo tính chất kiêm nhiệm nên đôi lúc công tác tiếp công dân còn hạn chế về thời gian.

- Việc bố trí địa điểm tiếp công dân tại UBND xã: UBND xã đã bố trí 01 phòng riêng tại tầng 1 công sở xã rất thuận tiện cho công dân đến kiến nghị, phản ánh.

3. Việc tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về nội dung

- Số lượng đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân: trong 3 năm chỉ có 01 đoàn đông người đến trụ sở UBND xã kiến nghị về việc giữ nguyên cầu Điền Hộ cũ để nhân dân đi lại.

- UBND xã đã tiếp thu những ý kiến của các hộ dân, đồng thời có văn bản báo cáo về UBND huyện do những ý kiến của các hộ dân là vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Bên cạnh đó, UBND xã cũng tiến hành tuyên truyền, giải thích, thuyết phục để nhân dân hiểu việc giữ lại cầu Điền Hộ cũ để đi lại là rất nguy hiểm đến tính mạng vì cầu đã xây dựng từ rất lâu, bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người lưu thông. Do đó, nhân dân đã hiểu và chấp hành, không có ý kiến, kiến nghị về việc giữ lại cầu Điền Hộ cũ.

4. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân

- Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân: UBND xã đã trang bị cho phòng tiếp dân 01 bộ máy vi tính và 01 máy in phục vụ cho công tác tiếp dân.

5. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật tiếp công dân

- Trong 3 năm (từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017), tại trụ sở tiếp công dân của UBND xã không xảy ra trường hợp nào vi phạm pháp luật tiếp công dân.

IV. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị cấp trên tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công việc.

- Đề nghị cấp trên hướng dẫn cụ thể các thủ tục tài chính trong việc thanh toán kinh phí cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.

Nơi nhận:

- UBND huyện Nga Sơn (b/c);

- TT Đảng ủy (b/c);

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Huynh

Trên đây là báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân của UBND xã Nga Điền.

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC